Help o ran defnyddio My Stroke Guide | My Stroke Guide

Ar y dudalen hon mae cymorth technegol ar gyfer defnyddio'r safle hwn: dolenni i'r canllawiau i ddefnyddwyr, tiwtorial fideo yn ogystal â rhestr o gwestiynau cyffredin a fydd yn eich helpu chi i ddefnyddio My Stroke Guide.

Canllawiau i Ddefnyddwyr

Mae gennym nifer o ganllawiau i ddefnyddwyr i'ch helpu chi i ddefnyddio My Stroke Guide. Mae modd lawrlwytho ac argraffu'r canlynol:

Mae'r fideo ar y dudalen hon yn dangos i chi sut mae defnyddio My Stroke Guide.

Cwestiynau cyffredin

Mae My Stroke Guide yn edrych yn rhyfedd ar fy iPhone neu iPad, sut galla' i drwsio hyn? 

Os nad yw My Stroke Guide yn ymddangos yn iawn, mae'n debygol nad oes gennych chi'r fersiwn ddiweddaraf o iOS. Rhowch gynnig ar ddiweddaru eich fersiwn o iOS i ddatrys y broblem hon.

Sut galla' i weld is-deitlau wrth wylio'r fideos? 

Ar waelod sgrin y fideo, ar ôl y bar chwarae ac wrth ymyl y logo olwyn yn y gornel dde isaf, mae hirsgwar llwyd â'r llythyrau CC ynddo. Cliciwch hwn a dewis 'English CC'.

Mae gennyf i nam ar fy ngolwg, sut galla' i weld My Stroke Guide yn well? 

Yn y gornel dde isaf, mae tri A mewn cylchoedd lliw. Bydd clicio un o'r rhain yn newid y lliwiau i weddu i'ch anghenion gweledol chi.

Pam nad ydw i'n gallu gweld y cynnwys rwyf eisiau ei weld? 

Mae My Stroke Guide yn cael ei ddiweddaru â thudalennau cyngor a gwybodaeth a fideos newydd yn rheolaidd. Hefyd, dydy'r wybodaeth i deulu a ffrindiau ddim yn ymddangos yn awtomatig i bobl sydd wedi cofrestru fel goroeswyr strôc.

Os oes mater penodol yr hoffech chi gael mwy o wybodaeth amdano, mae modd i chi ysgrifennu amdano yn y fforwm neu anfon e-bost at My Stroke Guide i roi gwybod i ni. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gael eich awgrymiadau.

Rwy'n cofio gweld erthygl y tro diwethaf i mi fod yma, ond dydw i ddim yn gallu ei gweld erbyn hyn? 

Ar y bar piws ar draws brig y dudalen, mae eicon chwyddwydr. Fe allwch chi ei ddefnyddio i chwilio My Stroke Guide a dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Sut ydw i'n cadw tudalen er mwyn i mi allu dod o hyd iddi'n hawdd yn nes ymlaen? 

Ar y bar piws ar draws brig y dudalen, mae eicon seren. Cliciwch hwn pan fyddwch ar dudalen rydych chi am ei hychwanegu at eich ffefrynnau. Os ydych chi am weld yr holl dudalennau rydych chi wedi'u cadw, ewch i'r hafan a chlicio ‘Fy ffefrynnau’ ger gwaelod y dudalen.

Sut ydw i'n dod o hyd i wybodaeth am bwnc? 

Defnyddiwch y botwm 'cyngor a gwybodaeth' ar yr hafan. Hwn yw'r botwm piws mawr o dan y bocs 'Fy mhroffil' glas. Pan fyddwch wedi clicio'r botwm 'cyngor a gwybodaeth' fe welwch chi fod y pynciau wedi'u rhannu'n bump – 'Beth yw strôc?', 'Corfforol', 'Emosiynol', 'Ymarferol' ac 'Affasia a chyfathrebu'. Cliciwch yr un sy'n berthnasol i'ch pwnc chi. Er enghraifft, os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y cof a thalu sylw, byddech yn clicio 'Corfforol' ac yna 'Y cof'. Yma fe welwch chi drosolwg, nifer o ffilmiau a llawer o gyngor ac awgrymiadau, yn ogystal â gwefannau ac apiau defnyddiol i'ch helpu chi.

Sut ydw i'n anfon neges? 

Ar yr hafan, cliciwch y bocs 'Hysbysiadau' neu ewch i 'My social' a chlicio 'My messages'. Pan fyddwch ar y sgrin negeseuon, dewiswch 'Write new message'. Wedyn teipiwch enw'r person rydych chi am anfon y neges ato, rhowch bwnc ac ysgrifennu eich neges. Yn olaf, pwyswch 'Send'.

Sut ydw i'n gweld fy negeseuon? 

Fel yr uchod, cliciwch y bocs 'Hysbysiadau' ar yr hafan neu ewch i 'My social' a chlicio 'My messages'.

Beth yw pwrpas y grwpiau? 

Mae'r grwpiau yn yr adran 'My social' ar gyfer defnyddwyr â diddordebau tebyg. Fe allwch chi ymuno â chynifer o grwpiau ag y mynnwch neu wneud cais i sefydlu grŵp newydd.

Beth yw pwrpas y fforwm? 

Mae'r fforwm yn rhywle lle gall holl ddefnyddwyr My Stroke Guide drafod popeth dan haul. Ar y fforymau, fe allwch chi siarad â goroeswyr strôc eraill ac mae'n lle cyfeillgar i rannu cyngor ac awgrymiadau.

Sut ydw i'n defnyddio'r fforwm? 

Ar yr hafan, cliciwch y botwm 'My social'. Wedyn cliciwch 'Forums' ar hyd y brig. Fe allwch chi naill ai chwilio am rywbeth penodol neu bori'r byrddau trafod. Os ydych chi am ysgrifennu rhywbeth, mae'r bocs ateb ar waelod y drafodaeth.

Beth yw rheolau tŷ y fforymau? 

I sicrhau bod y fforymau’n lle llawn hwyl a gwybodaeth i bawb, gwnewch yn siŵr nad yw'r hyn rydych chi'n ei bostio’n cynnwys y canlynol: 

 • Ymddygiad ymosodol neu fwlio tuag at ein staff, ein gwirfoddolwyr neu gyfranwyr eraill. 
 • Iaith wahaniaethol ar sail hil, oedran, hunaniaeth o ran rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, ethnigrwydd, crefydd, anabledd neu gredoau gwleidyddol. 
 • Iaith ddilornus, filain, fychanol neu anweddus. 
 • Lithiadau (solicitations) neu hysbysebion trydydd parti gan gynnwys llythyrau cadwyn neu gynlluniau pyramid. 
 • Gweithredoedd gwrthgymdeithasol, aflonyddgar neu ddifrodol, gan gynnwys yr hyn sy'n cael ei ddeall ar y rhyngrwyd fel “flaming”, “spamming”, “flooding”, “trolling” a “griefing”.
 • Sylwadau sy'n awgrymu neu'n annog gweithgarwch anghyfreithlon. 
 • Peidiwch â thresmasu ar hawliau eiddo deallusol pobl eraill drwy bostio deunydd nad oes gennych chi hawl i'w ddefnyddio.

Chi sy'n gyfrifol am y deunydd rydych chi'n ei bostio. Drwy ddefnyddio'r fforymau rydych chi hefyd yn cytuno i'n polisi preifatrwydd a'n telerau ac amodau.

Beth yw 'Fy nghyflawniadau' a sut ydw i'n eu cael? 

Ar yr hafan, cliciwch 'My achievements' i gael manylion am sut mae ennill gwobrau ychwanegol. Sylwch mai dim ond i bobl sydd wedi cofrestru fel goroeswyr strôc mae'r rhain ar gael ar hyn o bryd.

Pam mae apiau wedi'u rhestru yma? 

Ar My Stroke Guide rydyn ni wedi rhestru rhai apiau sydd, yn ôl pobl sydd wedi cael strôc:

 • yn ddefnyddiol
 • yn hawdd eu defnyddio
 • yn hawdd eu deall
 • yn gosteffeithol o ran y cymorth sy'n cael ei gynnig.

Bydd y rhain yn eich helpu chi i ddechrau arni. Mae'n bwysig dod o hyd i'r ap cywir i chi a'ch anghenion gwella.

Mae lleoedd eraill lle gallwch chi ddod o hyd i apiau iechyd:

 • Gwefan sy'n adolygu apiau iechyd yw MyTherappy. Mae wedi cael ei ddatblygu gan y GIG, clinigwyr a chleifion i helpu pobl eraill sydd wedi cael strôc neu anaf i'r ymennydd.
 • Mae'r Aphasia Software Finder yn wefan wedi'i chreu gan y Tavistock Trust sy'n cynnwys gwybodaeth am apiau a rhaglenni meddalwedd i helpu pobl ag affasia.

Ble galla' i gael gwybodaeth am fy nghlwb strôc lleol? 

Cliciwch 'Local support' ar yr hafan. Nodwch eich cod post i ddod o hyd i'r holl wasanaethau Stroke Association yn eich ardal leol, gan gynnwys gwasanaethau cymorth a chlybiau strôc.

Sut galla' i gysylltu â'r Stroke Association? 

Os oes gennych chi gwestiwn am strôc, mae modd i chi gysylltu â llinell gymorth y Stroke Association ar 0303 3033 100 neu drwy anfon e-bost at y llinell gymorth. I gael cyngor a chymorth technegol o ran defnyddio My Stroke Guide, anfonwch e-bost at My Stroke Guide a byddwn yn ateb o fewn 48 awr.

O ble mae'r wybodaeth ar My Stroke Guide yn dod? 

Mae'r wybodaeth ar ein tudalennau cyngor a gwybodaeth yn dod o'n taflenni ffeithiau ni yn y Stroke Association ac o ffynonellau dibynadwy eraill. Rydyn ni'n gwirio'r wybodaeth yn ein fideos i'r graddau mwyaf posib i wneud yn siŵr ei bod yn gywir. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ein ffynonellau a sut rydyn ni'n eu gwirio, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Rwy'n poeni am breifatrwydd ar fy nyfais, sut galla' i ddiogelu fy manylion mewngofnodi? 

Os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur cyhoeddus neu un sy'n cael ei rannu, cofiwch allgofnodi ar ôl defnyddio My Stroke Guide. Cofiwch ddad-dicio'r bocs “aros wedi mewngofnodi” hefyd.

Tarwch olwg ar ein polisi preifatrwydd am fwy o wybodaeth.

Sut ydw i'n dileu fy nghyfrif? 

Mae modd i chi ddileu eich cyfrif ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost at My Stroke Guide. Cofiwch nodi eich enw defnyddiwr er mwyn i ni gael y cyfrif cywir. Er mwyn i ni allu gwella ein gwasanaeth, byddem yn gwerthfawrogi pe baech chi'n dweud pam eich bod am ddileu eich cyfrif.

Mwy o help

Os oes angen help arnoch chi gydag unrhyw un o'r canlynol:

 • problemau wrth ddefnyddio'r safle
 • cofrestru cyfrif newydd
 • defnyddio'r fforwm a mannau cymdeithasol
 • cwestiynau am ddod o hyd i wybodaeth berthnasol

Anfonwch e-bost atom ni a byddwn yn ateb o fewn 48 awr.

E-bost: mystrokeguide@stroke.org.uk