Rhagor o wybodaeth | My Stroke Guide

Beth yw My Stroke Guide?

Croeso i My Stroke Guide. Ar y dudalen hon mae mwy o wybodaeth am My Stroke Guide, sut mae ei ddefnyddio a sut rydyn ni'n gwneud yn siŵr bod y wybodaeth yn ddibynadwy.

Os yw strôc wedi effeithio arnoch chi, gall My Stroke Guide helpu. 

Rydym wedi gweithio ochr yn ochr â goroeswyr strôc a'u teuluoedd i greu gwefan ar gyfer cymorth ar-lein yn sgil strôc.

Mae My Stroke Guide yn cynnig:

•    Fforwm ar-lein i rannu profiadau a gofyn cwestiynau
•    Gwybodaeth hawdd ei darllen am strôc a'i heffeithiau
•    Llyfrgell o dros 200 o fideos, yn cynnig cyngor ar strôc ac adferiad

Mae cyngor ymarferol ac awgrymiadau i helpu i ddeall strôc a'i effeithiau ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae My Stroke Guide yn gweithio ar bob dyfais sydd â mynediad at y rhyngrwyd: cyfrifiaduron, cyfrifiaduron tabled, gliniaduron a ffonau clyfar. 
 

Hanes Claire

“Fe wnaeth My Stroke Guide wneud i mi sylweddoli bod strôc ddim yn ddiwedd y byd”.

- Claire, goroeswr strôc 

Yn 2010, llewygodd Claire, oedd yn 19 ar y pryd, ar y Tiwb yn Llundain. Roedd y meddygon yn meddwl ei bod hi'n dioddef o bryder, ond fe welon nhw wedyn ei bod hi wedi cael dwy strôc ddifrifol. Roedd golwg, clyw a lleferydd Claire wedi cael eu heffeithio, ac roedd hi'n cael problemau gyda'i chyd-drefniant a symudedd, a oedd yn golygu bod rhaid iddi ddefnyddio cadair olwyn. 

“Roeddwn i'n ofni fy mod i am farw,” meddai Claire wrth gofio'n ôl. “Ac roedd popeth roeddwn i wrth fy modd yn eu gwneud, fel chwarae pêl-droed a fy mwriad o fod yn athrawes, i gyd wedi cael eu cipio oddi arnaf. Roeddwn i'n teimlo fel na fyddai gen i bwrpas byth eto.”

Pan gafodd Claire ei rhyddhau, daeth y broses adfer i ben ac roedd hi'n gorfod ymdopi ag effaith emosiynol aruthrol strôc, yn ogystal â'r anabledd corfforol.  Tair blynedd ar ôl ei strôc, daeth Claire ar draws My Stroke Guide.

“Roeddwn i'n gallu cael gafael ar gymorth a gwybodaeth am strôc, pryd bynnag a lle bynnag roeddwn i ei angen. Fe wnaeth darllen sylwadau gan bobl eraill a oedd yn teimlo'r un fath â fi helpu fi i sylweddoli nad fi oedd yr unig un.

“Byddwn i'n ei argymell i ofalwyr hefyd. Alla' i ddim mynegi fy nheimladau wrth mam, felly 'nes i ddweud wrthi am fynd ar fforwm My Stroke Guide. Darllenodd hi y negeseuon gan oroeswyr strôc a gofalwyr, ac fe wnaeth hynny ei helpu hi i ddeall fy mhrofiad i.” Roedd Claire yn defnyddio My Stroke Guide i gael gwybodaeth a chyngor i'w helpu hi i ddeall mwy am effeithiau strôc hefyd. “Roeddwn i'n mwynhau'r fideos oherwydd roedden nhw'n rhoi cipolwg ar y ffeithiau i fi. Er enghraifft, pan oeddwn i'n ofnadwy o flinedig am ddim rheswm, fe 'nes i chwilio ar My Stroke Guide a dod o hyd i fideo a oedd yn esbonio bod hynny'n gwbl naturiol. Mae hynny wedi fy helpu i symud ymlaen.” 

Bellach yn gweithio fel Cynorthwyydd Cymorth Strôc Cymunedol, mae Claire yn dangos My Stroke Guide i oroeswyr strôc ac i ofalwyr yn aml. “Mae gallu gweld y wybodaeth a'r fideos yn rhoi hyder iddyn nhw, ac mae'r fforwm yn gadael iddyn nhw siarad â phobl eraill sy'n cael trafferthion tebyg. Mae hynny'n gwneud iddyn nhw deimlo'n llai unig.”

Hanes Bill

“Roedd dechrau gyrru eto ar fy meddwl i drwy'r amser. Fe wnaeth My Stroke Guide fy helpu i wneud hynny.”

- Bill, goroeswr strôc 

Dim ond ers pythefnos yr oedd Bill Cowe wedi ymddeol pan gafodd strôc yn 2017. Roedd y cyn Swyddog Heddlu, a oedd yn 52 oed ar y pryd, newydd gyrraedd adref ar ôl danfon ei fab i'r ysgol pan ddechreuodd deimlo'n flinedig iawn.

“Es i i'r gwely i gael cwpl o oriau o gwsg i weld sut byddwn i'n teimlo,” meddai Bill wrth gofio'n ôl. “Pan 'nes i ddeffro, roedd hanner fy nghorff wedi cael ei effeithio, ar yr ochr dde. Roeddwn i wedi cael dwy strôc a oedd wedi effeithio ar y ddwy ochr o fy nghorff o'r gwddf i lawr. Doeddwn i ddim yn gallu llyncu na siarad – cefais rai meddyliau digalon iawn ar y pryd.”

Pan gyrhaeddodd adref o'r ysbyty, roedd Bill yn awyddus i wneud popeth posib i addasu i fywyd ar ôl strôc. “Fe 'nes i ddefnyddio My Stroke Guide fel rhan o fy ngwellhad cyffredinol ac fe wnaeth hynny fy helpu i wneud synnwyr o fy strôc. Roeddwn i arfer bod yn Yrrwr Ymlid Dosbarth 1 yn yr Heddlu ond ar ôl y strôc, roedd rhaid i mi ailsefyll fy mhrawf. Fe ges i olwg ar adran yrru My Stroke Guide a roddodd gyngor i mi ar beth roedd angen i mi ei wneud. Fe wnaeth hynny fy arwain i at ganolfannau anabledd ac at yr asesiadau dilynol 'nes i eu cyflawni i basio fy mhrawf gyrru. Rwy'n gyrru erbyn hyn, felly cafodd hynny effaith fawr.”

“Diolch i My Stroke Guide, mae Bill yn teimlo'n fwy cadarnhaol o lawer am ei wellhad.” 

- Andrea, gofalwr

Ar ben hynny, gwelodd Bill fod My Social yn rhoi'r cyfle iddo rannu profiadau â goroeswyr strôc eraill ar-lein. “Rhoddodd My Stroke Guide sicrwydd i mi. Roeddwn i'n mynd ar-lein ac yn taro golwg ar bethau a siarad â phobl. Gallu cyfathrebu a chyfnewid negeseuon â goroeswyr strôc eraill ynglŷn â'u profiad dydd i ddydd nhw – cafodd hynny effaith gadarnhaol iawn arna' i.

Bellach, mae Bill yn gweithio fel Llysgennad Strôc i'r Stroke Association a dros flwyddyn ar ôl ei strôc, mae'n dal i weld ei symudedd yn gwella.

Hanes Camille

“Dwi'n defnyddio My Stroke Guide i ddangos bod bywyd ar ôl strôc.”

- Camille, gweithiwr gofal iechyd proffesiynol

Mae Camille yn Seicolegydd Clinigol mewn Niwroadfer yn Ysbyty Prifysgol Croydon. Mae ganddi flynyddoedd o brofiad o weithio ym maes adferiad llym a chymunedol ar ôl strôc. 

Ers dod ar draws My Stroke Guide, mae Camille wedi gweld sut mae'n gallu helpu staff yn y ward strôc a sicrhau buddion lu i oroeswyr strôc ym mhob cam o'u gwellhad.

“Mae nifer o therapyddion, gan gynnwys rheini ar y ward ac yn y gymuned, yn cyflwyno My Stroke Guide i'w cleifion erbyn hyn,” meddai Camille. “Mae modd ei ddefnyddio i ddarparu gwybodaeth am y problemau cyffredin ar ôl strôc, a chyflwyno ffynonellau cymorth. Dwi'n teimlo bod y fformat rhyngweithiol wir yn galluogi goroeswyr strôc a'u teuluoedd i reoli eu gwellhad.”

Mae Camille yn credu gallai My Stroke Guide chwarae rôl bwysig yn y ward os bydd yn parhau i ddatblygu. “Yn ystod prosiect ymchwil presennol mae'r brifysgol yn cymryd rhan ynddo, mae cleifion presennol a mewnol wedi cyfrannu at y gwaith o ailddylunio'r ward. Mae'r diddordeb mewn sesiynau galw heibio i gleifion ac i deuluoedd wedi bod yn aruthrol, a byddai modd cynnwys My Stroke Guide yn y sesiynau hynny.”

Fel ffordd newydd ac arloesol o roi cymorth i'r tîm strôc ac i oroeswyr strôc, mae Camille yn credu bod My Stroke Guide yn gyfle i ddangos bod bywyd ar ôl strôc.

Sut mae defnyddio My Stroke Guide

Mae gennym nifer o ganllawiau i ddefnyddwyr, fideos tiwtorial a rhestr o gwestiynau cyffredin ar gael i'ch helpu chi i ddefnyddio My Stroke Guide.

My Stroke Guide

Rydym eisie cynnig gwybodaeth o’r radd flaenaf i’r rheiny sy’n cael eu heffeithio gan strôc. Dyna paham, pan yn dyfeisio gwybodaeth, r’ym yn cyfathrebu â goroeswyr strôc, eu teuluoedd, yn ogystal ag arbenigwyr feddygol. 
 
R’ym hefyd yn adolygu ein gwybodaeth yn gyson er mwyn sicrhau ei fod yn gywir a chyfoes.

Os hoffech weld y ffynonellau priodol ar gyfer unrhyw destun, cysylltwch â ni ar mystrokeguide@stroke.org.uk